Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14564
Title: Cẩm nang kinh doanh Harvard: Tuyển dụng và đãi ngộ người tài
Other Titles: Business Essentials: Hiring and keeping the best people
Authors: Trần, Thị Bích Nga (dịch)
Nguyễn, Văn Quì (h.đ)
Keywords: Quản trị nguồn nhân lực
Issue Date: 2005
Abstract: Quyển sách giúp cải thiện và phát triển những kỹ năng tuyển dụng và duy trì nhân viên, giúp bạn luôn có đủ nguồn lực cần thiết để triển khai và thực hiện những chiến lược, mục tiêu của công ty.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14564
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cam-nang-kinh-doanh-Tuyen-dung-dai-ngo.pdf6,81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.