Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14563
Title: Cẩm nang kinh doanh Harvard: Tài chính dành cho người quản lý
Other Titles: Business Essentials: Finance for Managers
Authors: Trần, Thị Bích Nga (dịch)
Phạm, Ngọc Sáu (dịch)
Nguyễn, Văn Quì (h.đ)
Keywords: Quản lí tài chính
Issue Date: 2005
Publisher: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Abstract: Giải thích các khái niệm tài chính quan trọng cho những nhà quản trị không chuyên về quản lý tài chính. Dù bạn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị, sản xuất,... hay bất kỳ lĩnh vực nào khác, thì kiến thức về tài chính sẽ giúp bạn thực hiện tốt nhiệm vụ cùa mình.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14563
Appears in Collections:Quản trị Marketing và tổ chức sự kiện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cam-nang-kinh-doanh-Tai-chinh-danh-cho-nguoi-quan-li.pdf6,35 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.