Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14376
Title: Kết cấu bế tông cốt thép - Phần Cấu kiện cơ bản
Authors: Phan, Quang Minh (ch.b)
Ngô, Thế Phong
Nguyễn, Đình Cống
Keywords: Bê tông cốt thép
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa học và kỹ thuật
Abstract: Nêu những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông cốt thép, những nguyên tắc chung về cấu tạo và tính toán cấu kiện bêtông cốt thép, đồng thời đi sâu vào việc thiết kế các câu kiện bôtông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN356-2005.
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/14376
Appears in Collections:Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ket-cau-be-tong-cot-thep-Cau-kien-co-ban.pdf45,18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.