Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13685
Title: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Mỹ thuật - Ứng dụng Gia Thịnh
Authors: Phạm, Thị Phượng (GV hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Nhâm
Keywords: Kế Toán -- Quản lý
Kế toán chi phí
Issue Date: 7/2014
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13685
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Nham.pdf3,42 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.