Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13684
Title: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hóa và nâng cao hiệu quả doanh thu tại Công ty Cổ phần Quốc tế NANO
Authors: Phạm, Hải Long (GV hướng dẫn)
Nguyễn, Lệ Hồng Kim
Keywords: Kế Toán -- Quản lý
Issue Date: 7/2014
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13684
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Hong Kim.pdf1,29 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.