Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13595
Title: Thực trạng và giải pháp quản trị chuỗi cung ứng cá đông lạnh xuất khẩu của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Baseafood): :Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Đỗ, Thanh Phong (GV hướng dẫn)
Lê, Thị Trung Hiếu
Keywords: Chuỗi cung ứng
Issue Date: 6/2013
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13595
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[30-07-2013_19.00.31]le_thi_trung_hieu_dh09dn.pdf2,98 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.