Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13587
Title: Kế toán tài sản cố định và một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý và công tác kế toán tài sản cố định tại Xí nghiệp Khai thác Dầu khí Vietsovptro: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Phạm, Lê Thúy Anh
Nguyễn Thị Ánh Hoa (GV hướng dẫn)
Keywords: Kế toán doanh nghiệp
Tài sản cố định
Issue Date: 6/2013
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13587
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[30-07-2013_18.58.08]pham_le_thuy_anh_dh09k1.pdf1,5 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.