Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13586
Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý lao động và hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Mai
Phạm, Thị Phượng (GV hướng dẫn)
Keywords: Kế toán doanh nghiệp
Quản lý nhân sự
Issue Date: 6/2013
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13586
Appears in Collections:Ngành Quản trị kinh doanh (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[30-07-2013_18.57.55]nguyen_thi_tuyet_mai_dh09k1.pdf1,41 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.