Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13579
Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư Thái Bình: Khóa luận tốt nghiệp
Authors: Mai, Thị Bạch Tuyết (GV hướng dẫn)
Bùi, Thị Vĩnh Hằng
Keywords: Kế Toán -- Quản lý
Issue Date: 30/6/2013
Publisher: Khoa Kinh Tế - Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13579
Appears in Collections:Ngành Kế toán (KLTN-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
[30-07-2013_18.56.36]bui_thi_vinh_hang_dh09k1.pdf2,42 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.