Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13220
Title: Tổng hợp và ứng dụng vật liệu Polyaniline trong cảm biến Ammonia: Đề tài NCKH
Authors: Ngô, Bá Đạt (Người hướng dẫn khoa học)
Nguyễn, Ngọc Tuân
Keywords: Vật liệu Polyaniline -- Tổng hợp và ứng dụng
Cảm biến Ammonia
Đề tài nghiên cứu khoa học -- Việt Nam -- Bà Rịa - Vũng Tàu
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoa Hoá và Công nghệ thực phẩm
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/13220
Appears in Collections:Viện Kỹ thuật - Kinh tế biển (DTNCKH-BVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
De tai nghien cuu khoa hoc cap truong - SV Nguyen Ngoc Tuan.pdf4,92 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.