Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12789
Title: Quan điểm của Lênin về nhà nước vô sản với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Trần, Đình Thắng
Keywords: Tổ chức nhà nước
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tổ chức nhà nước, số 4; tr. 9-11
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12789
ISSN: 0868-3697
Appears in Collections:Tạp chí Tổ chức nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CTv74S042005009.pdf 936,84 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.