Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12774
Title: Xã hội hóa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân - Nhìn nhận từ thực tế thực hiện ở Hà Tây
Authors: Nguyễn, Văn Dung
Keywords: Tổ chức nhà nước
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tổ chức nhà nước, số 3; tr. 11-15
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12774
ISSN: 0868-3697
Appears in Collections:Tạp chí Tổ chức nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CTv74S032005011.pdf 1,46 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.