Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12773
Title: Thấy gì qua cơ chế dân chủ và giải pháp nâng cao chất lượng đại biểu nhân dân ở một số nước phát triển
Authors: Bùi, Đại Dũng
Keywords: Tổ chức nhà nước
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tổ chức nhà nước, số 3; tr. 8-10
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12773
ISSN: 0868-3697
Appears in Collections:Tạp chí Tổ chức nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CTv74S032005008.pdf 946,81 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.