Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12760
Title: Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Tấn Sơn
Keywords: Tổ chức nhà nước
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tổ chức nhà nước, số 2; tr. 5-8
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12760
ISSN: 0868-3697
Appears in Collections:Tạp chí Tổ chức nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CTv74S022005005.pdf 1,18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.