Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12473
Title: Bàn về khái niệm công vụ trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân
Authors: Trần, Anh Tuấn
Keywords: Tổ chức nhà nước
Issue Date: 2007
Series/Report no.: Tổ chức nhà nước, số 7; tr. 23-26
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12473
ISSN: 0868-3697
Appears in Collections:Tạp chí Tổ chức nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CTv74S072007023.pdf 217,05 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.