Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12283
Title: Một số đặc điểm tâm lý của người Hoa ở đồng bằng đông Cửu Long và ảnh hưởng của chúng đến sự phát triển kinh tế của cộng đồng người Hoa ở khu vực này
Authors: Vũ, Dũng
Keywords: Tâm lý học
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tâm lý học, số 3; tr. 11-16
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12283
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tạp chí Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv211S032005011.pdf262,42 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.