Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12266
Title: Tính cộng đồng và tính cá nhân qua định hướng giá trị và hành động
Authors: Lê, Văn Hảo
Keywords: Tâm lý học
Issue Date: 2004
Series/Report no.: Tâm lý học, số 12; tr. 34-43, 56
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/12266
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tạp chí Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv211S122004034.pdf2,48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.