Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11790
Title: V.I. Lênin bàn về những điều kiện tâm lý - sư phạm nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng cho quần chúng
Authors: Cao, Xuân Trung
Keywords: Tâm lý học
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tâm lý học, số 12; tr. 27-30
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11790
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tạp chí Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv211S122005027.pdf193,28 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.