Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11712
Title: Mối tương quan giữa cách ứng phó trong hoàn cảnh khó khăn với các nhân tố nhân cách
Authors: Phan, Thị Mai Hương
Keywords: Tâm lý học
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tâm lý học, số 5; tr. 27-29
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11712
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tạp chí Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv211S052005027.pdf123,02 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.