Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11710
Title: Đặc điểm và lịch sử hình thành tâm lý người Mông ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
Authors: Lê, Hữu Xanh
Keywords: Tâm lý học
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tâm lý học, số 5; tr. 17-20
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11710
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tạp chí Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv211S052005017.pdf194,63 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.