Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11643
Title: Bàn thêm về hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Authors: Nguyễn, Quốc Sửu
Keywords: Quản lý nhà nước
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Quản lý nhà nước, số 5; tr. 26-28
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11643
ISSN: 0868-2828
Appears in Collections:Tạp chí Quản lý nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv219S052005026.pdf797,02 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.