Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11580
Title: Suy nghĩ về chính sách đối với lao động nông thôn từ hoạt động xuất khẩu lao động
Authors: Phạm, Đức Chính
Keywords: Quản lý nhà nước
Issue Date: 2010
Series/Report no.: Quản lý nhà nước, số 173; tr. 52-56
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11580
ISSN: 0868-2828
Appears in Collections:Tạp chí Quản lý nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv219S1732010052.pdf249,64 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.