Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11444
Title: Đô thị hoá ở Châu á một số bài học về quản lý và phát triển.
Authors: Phạm, Xuân Đương
Keywords: Quản lý nhà nước
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Quản lý nhà nước, số 4; tr. 15-19
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11444
ISSN: 0868-2828
Appears in Collections:Tạp chí Quản lý nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv219S1592009015.pdf161,27 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.