Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11414
Title: Giải pháp quản lý nhà nước đối với quá trình đô thị hoá.
Authors: Phạm, Xuân Đương
Keywords: Quản lý nhà nước
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Quản lý nhà nước, số 11; tr. 38-42
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11414
ISSN: 0868-2828
Appears in Collections:Tạp chí Quản lý nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv219S112009038.pdf327,92 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.