Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11404
Title: Tác động của nguồn nhân lực chất lượng đến sự phát triển của nền kinh tế
Authors: Phạm, Đức Chính
Keywords: Quản lý nhà nước
Issue Date: 2008
Series/Report no.: Quản lý nhà nước, số 9; tr. 32-36
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11404
ISSN: 0868-2828
Appears in Collections:Tạp chí Quản lý nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv219S92008032.pdf306,29 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.