Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11284
Title: Đài phát thanh và truyền hình Đà nẵng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương
Authors: Phương, Hồng
Keywords: Quản lý nhà nước
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Quản lý nhà nước, số 10; tr. 42-44
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11284
ISSN: 0868-2828
Appears in Collections:Tạp chí Quản lý nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv219S102006042.pdf164,17 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.