Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11169
Title: Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong bộ máy hành chính nhà nước
Authors: Ngô, Thành Can
Keywords: Quản lý nhà nước
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Quản lý nhà nước, số 12; tr. 20-24
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/11169
ISSN: 0868-2828
Appears in Collections:Tạp chí Quản lý nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv219S122005020.pdf1,6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.