Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10726
Title: Bàn về đối tượng điều chỉnh và tính thống nhất trong Dự thảo Luật Thương mại (sửa đổi)
Authors: Nguyễn, Am Hiểu
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 2; tr. 24-27
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10726
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S022005024.pdf364,12 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.