Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10650
Title: Các vấn đề pháp lý cơ bản trong hiến chương hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (Hiến chương ASEAN)
Authors: Lê, Mai Anh
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2008
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 3; tr. 71-76
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10650
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S32008071.pdf379,19 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.