Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10254
Title: Cấu trúc vốn của công ty cổ phần - các giải pháp nhằm hoàn thiện Luật Doanh nghiệp 1999 dưới góc độ cấu trúc vốn
Authors: Hoàng, Thị Giang
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 7; tr. 30-32, 39
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10254
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S072005030.pdf236,83 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.