Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10251
Title: Vai trò và trách nhiệm của cơ quan thẩm tra các dự thảo luật, pháp lệnh
Authors: Đặng, đình Luyến
Keywords: Nhà nước và pháp luật
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Nhà nước và pháp luật, số 7; tr. 9-15
URI: http://thuvienso.bvu.edu.vn/handle/TVDHBRVT/10251
ISSN: 0866-7446
Appears in Collections:Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000CVv225S072005009.pdf424,68 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.